اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 4,472,307,679,490 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,168,032 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,168,032 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,177,500 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,411,699

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/03/06

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كوچكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار