هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارم مثبته با تائید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی سالانه معادل پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 100میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود.
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0/003) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براین که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسید.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: ندارد مدیر
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت: ندارد مدیر