صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1398/12/29 1399/01/10
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده) 1398/12/20
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده) 1398/12/20
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981130 1398/12/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1398/10/30 حسابرسی نشده 1398/11/30
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1398/10/30 حسابرسی نشده 1398/11/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981030 1398/11/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980930 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980830 1398/09/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1398/07/30 1398/09/02
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980730 1398/08/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980631 1398/07/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 تیر ماه 98 حسابرسی شده 1398/07/03
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980531 1398/06/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980431 1398/05/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/09
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق معادن وفلزات آرمان منتهی به1398/02/31 1398/03/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/02/29
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به31 فروردین ماه 98 1398/02/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق 13980131 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 دی ماه 97حسابرسی شده 1397/12/20
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 دی ماه 97حسابرسی شده 1397/12/20
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971130 1397/12/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30دی ماه 97 1397/11/30
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 دی ماه 97 1397/11/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/08
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق معادن وفلزات آرمان منتهی به1397/09/30 1397/10/05
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 مهر ماه 97حسابرسی نشده 1397/08/30
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 مهر ماه 97حسابرسی نشده 1397/08/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/07
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به31 تیر ماه 97 اصلاحی 1397/07/25
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/07/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31تیر ماه 97 حسابرسی شده 1397/06/27
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/06/07
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 تیر ماه 97 حسابرسی نشده 1397/05/29
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 تیر ماه 97 حسابرسی نشده 1397/05/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/05/09
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/10
گزارش افشاي پرتفوي صندوق اردیبهشت ماه 1397/03/08
صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه 1397/02/29
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه 1397/02/29
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/10
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه حسابرسی شده 1396/12/23
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده 1396/12/23
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 1396/11/28
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 1396/11/28
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1396/11/15
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به 1396/07/30 1396/08/29
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به 1396/07/30 1396/08/29
صورت مالی برای دوره مالی 1ماه و 26 روزه ی منتهی به 31 تیرماه 1396- حسابرسی شده 1396/06/15
صورت های مالی صندوق بازارگردانی معادن و فلزات آرمان 1396/05/28
عملکرد صندوق بازارگردانی معادن و فلزات آرمان 1396/05/28