مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی صاحبان امضا صندوق 1398/12/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/12/27
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/03 1398/12/10
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/03 1398/12/10
آگهی مجمع 1398/11/01 1398/12/06
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/11/01 1398/11/26
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/11/01 اساسنامه 1398/11/26
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/11/01 امید نامه 1398/11/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/11/01
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1398/09/13
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/08/08 1398/09/02
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/08/08 1398/09/02
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/08/13
آگهی مجمع 1397/07/15 1397/11/10
آگهی مجمع مورخ 97/07/18 صندوق 1397/08/06
تاییدیه سازمان صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/07/15 1397/07/30
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/07/15 1397/07/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/18 1397/07/28
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/07/18 1397/07/28
صورتجلسه مجمع افزودن سهم شرکت آهن و فولاد ارفع به فعالیت بازارگردانی صندوق 1397/07/24
صورتجلسه مجمع 1396/08/09 1396/08/23
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1396/08/09 1396/08/23
صورتجلسه مجمع 1396/07/12 صندوق توسعه معادن و فلزات آرمان 1396/08/19
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1396/07/12 صندوق توسعه معادن و فلزات آرمان 1396/08/19
صورتجلسه مجمع موسس 1396/04/13