ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان به همراه توضیحات