دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه تمدن 150,500 %70.00
2 شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 64,500 %30.00