ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-خیابان چهاردهم غربی-پلاک 6 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 001 تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-خیابان چهاردهم غربی-پلاک 6 88171794 محمد شهسوارزاده