جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,455,894 80.41 3,039,680 81.45 3,106,941 84.3 3,133,857 81.68
اوراق مشارکت 117,133 6.47 4,995 0.13 4,401 0.12 3,848 0.1
سپرده بانکی 171,635 9.48 455,757 12.21 347,323 9.42 425,116 11.08
وجه نقد 7 0 19 0 21 0 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 65,965 3.64 231,520 6.2 226,690 6.15 273,672 7.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,349,017 74.51 2,722,725 72.96 2,757,181 74.81 2,851,847 74.33