جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,647,753 78.12 3,144,162 68.66 2,767,038 62.3 1,946,456 64.38
اوراق مشارکت 104,977 4.98 11,154 0.24 15,116 0.34 15,319 0.51
سپرده بانکی 266,627 12.64 1,129,003 24.65 1,230,495 27.7 687,905 22.75
وجه نقد 9 0 26 0 26 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 89,960 4.26 295,224 6.45 428,832 9.66 373,873 12.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,471,825 69.78 2,591,724 56.59 2,409,972 54.26 1,697,378 56.14