جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,533,898 80.15 3,146,512 80.56 3,249,457 76.78 3,209,196 71.25
اوراق مشارکت 112,106 5.86 4,257 0.11 3,675 0.09 3,615 0.08
سپرده بانکی 195,064 10.19 533,795 13.67 763,881 18.05 1,135,670 25.21
وجه نقد 8 0 25 0 27 0 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 72,726 3.8 221,049 5.66 215,388 5.09 155,822 3.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,419,731 74.18 2,836,815 72.63 2,972,184 70.22 2,937,829 65.22